Archive for the ‘parodos pavadinimas’ Category

pirmoje parodoje dalyvaujantys menininkai

Wednesday, September 20th, 2006

Pasibaigus darb? si?lymo ir atrinkimo laikui skelbiame pirmoje parodoje dalyvausian?i? meninink? s?raš?. Planuojama, kad projektas bus t?stinis, tad ir toliau galima si?lyti ar pl?toti esamus k?rinius, nes yra galimyb? juos parodyti kitoje galerijoje 2007 m. užsienyje. Menininkai ir j? k?riniai buvo atrinkti pagal j? atitikim? parodos temai, atlikimo profesionalum? ir išbaigtum? bei aktyv? dalyvavim? 3xposition.lt el. dienoraštyje. Atranka buvo atlikta 3xposition.lt bendruomen?s internete ir gyvame susitikime rugpj??io 31 d. bei projekto iniciatori? Tado Šar?no ir Vytauto Michelkevi?iaus. Atrinkimui ?takos tur?jo ir meninink? geb?jimas argumentuoti savo id?jas tiek komentaruose el. dienoraštyje, tiek gyvai.

(more…)

parodos pavadinimo paieškos

Monday, September 11th, 2006

Bediskutuojant apie si?lomus parodai k?rinius, b?t? pats laikas apsvarstyti galim? jos pavadinim?. Jau po truput? formuojasi parodos vaizdas, tuo tarpu, kai pavadinim? intensyviai svarst?m su Tadu Šar?nu 2006 -?j? pavasar?, buvo aiškus tik parodos tikslas. Mano nuomone, parodos vaizdas išlieka perdaug nenutol?s nuo pirminio jos sumanymo – tai ne fotografijos paroda, o paroda apie fotografij?. Si?lomi k?riniai daugiau ar mažiau (more…)

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.