Archive for the ‘f.subkult?ros’ Category

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

iš ar?iau

Monday, August 28th, 2006

moteris_irakas.jpg Erdv?s, kurios yra tolimos ir suvokiamos tik per tarpininkus (šiame darbe tai-žiniasklaida), kuria m?s? pasamon?je iliuzij?. Irakas, Iranas ir visos kitos kariaujan?ios tautos pritraukia viso pasaulio d?mes?, daugyb? informacijos pasiekia mus, apie ten vykstan?ius ?vykius ir išpuolius. (more…)

Apie sport?

Thursday, June 22nd, 2006

Turiu mint?, kad šiai parodai galima b?t? padaryti k?rin? / antropologin? tyrim? / dar kažk? apie foto-sportininkus ar kaip ?ia tai pavadinti. Turiu aš omenyje tokius socialinius reiškinius kaip pavyzdžiui fotomaratonas. Per tokio reiškinio tyrim? manau galima atskleisti tam tikrus pla?iai paplitusius fotografinio m?stymo ir fotografijos medijos suvokimo algoritmus. Mane asmeniškai domina tas potraukis ? kiekyb?, kuris ten atsiskleidžia. (more…)

fotografin?s subkult?ros

Monday, June 5th, 2006

Šalia ?prastin?s fotografijos kult?ros (fotograf?, meninink?, parod?, galerij? ir t.t.) egzistuoja ir subkult?ros, kurios net ir netilpdamos ? tradicin? fotografijos samprat?, gali b?ti jos dalimi. Tai lomografijos jud?jimas – www.lomography.lt ar www.lomography.com ar camera obscura fotografijos – www.pinhole.lt . Mums ?domus klausimas kaip tokias subkult?ras galima integruoti ? galerines erdves ir kaip pasikei?ia j? prasm?. Kokios dar b?na fotografijos subkult?ros?

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.