Archive for the ‘bepavadinimo’ Category

The project book has been published

Wednesday, January 23rd, 2008

 The project photo/carto/historio/graphies catalogue-book "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" has been published in the begining of 2008. In 224 pages billingual (English and Lithuanian) book you can find texts and unfoldable maps. It can be acquired through contacting the publisher MENE – vytautas@3xposition.lt or  in  www.amazon.com (more…)

2 foto/karto/istorio/grafijos parodos iki sausio 19 d.

Sunday, December 16th, 2007

Mildos Zabarauskait?s ir Roberto Narkaus instaliacija Vilniaus fotografijos galerijoje, Didžioji g. 4 (??jimas iš kiemo prie "Amatinink?").

Žem?lapiai, perofrmanso dokumentacija ir kiti objektai "Prospekto" galerijoje, Gedimino pr. 43. Veikia iki sausio 19 d.

Be Koncepto

Wednesday, August 30th, 2006

Si?lau atvirkš?i? variant?, t.y. neskelbiu darb? koncept?, tik pa?ius darbus ir ži?r?sim, kas gausis. www.kulturpolis.lt/lt/GyS.html

Fotografija po 9/11. Ant ?statymo ribos.

Thursday, July 20th, 2006

Po 9/11 daugelyje šali? (t.p. ir Lietuvoje) padaug?jo viet?, kur draudžiama fotografuoti. Stotys, tiltai, uostai ir kitos vietos tapo uždraustu vaisiu fotografams. Žmogus su dideliu fotoaparatu tapo galimo teroristo sinonimu: kai kurie JAV pareig?nai ragino gyventojus kviesti policija pama?ius asmen? fotografuojant? ne turist? pam?gtose vietose.

Parodos ?d?ja – atskleisti fotografavimo draudim? absurdiškum?.

Realizacija: fiksuoti fotografavimo draudimo ženklus, provokuoti ir fiksuoti "nusikalstamo" fotografavimo situacijas. O visa tai supriešinti su "uždraustais kadrais", fotografijomis darytomis stotyse, ant tilt?, uostuose ir kt.  

parodos ideja##

Tuesday, July 11th, 2006

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Lithuanian_artists

bandau dar kart siulyti sia ideja…

parodos (kurinio) ideja

Tuesday, July 4th, 2006

Paiulyti Dariui Miksiui, kad igyvendintu viena, kelis ar net visus 3xpozicijos saito forume paminetus meno kuriniu sumanymus.

Modifikacijos id?ja

Thursday, June 29th, 2006

Sveiki. Mes turime id?j?, kuri? b?t? galima pavadinti tam tikra vaizdo instaliacija, galb?t filmuku. Id?jos esm? – parodyti, koki? reikšm? (t.y. gana svarbi?) postfotografijai tur?jo ir turi kiti menai, ypa? klasikin?s jo kryptys – pradedant tapyba, skulpt?ra ir baigiant tradicine fotografija. Visa tai perteikiant tokia forma: ekrane matomi tradicini? men? pavyzdžiai byra  ? dalis, kurios besijungdamos iš naujo su kitomis dalimis sudaro nauj? k?rin? – jau postfotografin?. Vaizdai kei?iasi, j? ne vienas.

Film?/vaizdin? medžiag? gal?t? lyd?ti muzika, atitinkamai besikeisdama: nuo klasikin?s iki ši? laik? „underground'o“ ir pan.

?ia kolkas tik id?jos pagrindas, vystant tai, manome id?j? ?gyvendinti. :)

pradedamas 3xpozicija el. dienoraštis (weblogas)

Saturday, June 10th, 2006

Kvie?iami visi registruotis (?rašant savo slapyvard?, vard? ir pavard? bei el. pašt? – jis nebus viešai rodomas) ir dalyvauti kuriant bendruomen?. Ši bendruomen? vykdys spalio-lapkri?io m?nesias vyksian?ios parodos kuravim? bei kurs jai kontekst?. Parodos kuravimas yra viešas procesas, prie kurio gali prisid?ti kiekvienas benduromen?s narys rašydamas pranešimus, dalindamasis patirtimi, si?lydamas tematikas, tinkan?ias parodos koncepcijai, bei komentuodamas ir kritikuodamas jau esan?i? medžiag?. Kilus visiems klausimams, rašykite el. paštu vytautas(at)3xposition.lt

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.