Archive for the ‘tekstai’ Category

išleista projekto knyga-katalogas “Fotografijos, istorijos, žem?lapiai”

Friday, February 1st, 2008

Išleista
dvikalb? (lietuv? ir angl? k.)  projekto knyga "Fotografijos,
istorijos, žem?lapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and
archives". ? 224 puslapi? knyg? sud?tos ?domiausios interpretacijos,
projekto parodose eksponuoti k?riniai, taip pat iš jos galite
išsilankstyti žem?lapius. Menotyrinink? ir istorik? tekstai diskusij?
lauk? praple?ia iki televizijos ir (more…)

magazine postPhotography

Wednesday, October 18th, 2006

postphotography_cover.jpg(Post)photography is

a special issue of periodical magazine "fotografija"
2006, Nr. 2/13, Vilnius, Lithuania
download magazine in PDF

editor Vytautas Michelkevi?ius
designer Tomas Mrazauskas

Table of Contents

[02.] Vytautas Michelkevi?ius Introduction: Curiosity and Questioning
[04.] Agn? Narušyt? The Trace of Postphotography in
Lithuania: Explorations In the Local Context
[16.] Searching for “Post” in Photography and Thinking: What’s Going to Be
After Contemporary Art…? (Interview with Niclas Östlind)
[24.] http://www.3xposition.lt//: about public curatorship and community
impact on the artwork creation and exposition
[30.] Comments on Comments: about exhibition comments@3xposition.lt
[40.] Photography’s Expanded Field and the Role of Photography Specific Institutions
in the Contemporary Art Scene (interview with Jonas Ekeberg)
[54.] Valentinas Klimašauskas How to Rob a Bank and Remain Unrecognized by Witnesses
[62.] Chronicle of Union of Lithuanian Art Photographers

Artists’ pages

[13.] Gintaras Didžiapetris
[37.] Tomas ?iu?elis
[51.] Milda Zabarauskait?, Robertas Narkus
[59.] Akvil? Anglickait?

Publisher V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas,
ISSN 1648-7273;
supported by Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas

žurnalas (post)fotografija

Wednesday, October 18th, 2006

(Post)fotografija

specialus žurnalo "fotografija" numeris 2006, Nr. 2/13
Parsisi?sti žurnal? PDF formatu

redaktorius Vytautas Michelkevi?ius
dailininkas  Tomas Mrazauskas

leid?jas V.?. Lietuvos fotomeninink? s?jungos fotografijos fondas

Tai teminis dvikalbis (lietuvi? ir angl? kalba) žurnalo numeris, skirtas postfotografijos reiškiniui pristatyti ir analizuoti. Šis numeris iš kit? išsiskiria ir tuo, kad j? sudar? beveik vien jauni menotyrininkai, kuratoriai, eseistai ir menininkai. (more…)

Keistos Tiesos

Tuesday, August 8th, 2006

Sveiki, gerbiamieji. Šiuo metu kuriu projekt?, kuris tur?t? funkcionuoti miesto erdv?je kaip vieši tekstai. Jo turinys- tai mano sukurto algoritmo generuojami sakiniai, kuri? dalys nuolat kei?iasi kas tam tikr? laiko tarp?. Sakinio dalys parenkamos atsitiktinai iš jau duot? masyv?. Rezultatas- t?kstan?iai to paties sakinio kombinacij?, kuri? semantika skirtinga. Parenkant žodyn? istaliacija gali rasti atitinkam? santyk? su erdve, kurioje vyksta eksponavimas (eksponavimui pasitelkiami video projektoriai, monitoriai, švieslent?s). Tokie tekstai turi begales interpretavimo variant? ir sukonstruoti taip, kad sukelt? bent "minties judes?", kadangi yra provokatyv?s, vienaip, ar kitaip aktual?s. Bandau išnaudoti terp?, kurioje jau gerokai padirb?jo Jeny Holzer, Martin Firell.

Gali b?ti, jog aprašymas kiek miglotas, ta?iau patikslinimams visuomet yra komentarai.    

EXPERIENCE

Tuesday, June 13th, 2006

Es? iš Rotterdam'o V fotografijos bienal?s EXPERIENCE (2003) katalogo.

the scriptless society /francisco van jole/

(more…)

Arlio fotografijos festivalis: postfotografiniai žaidimai

Friday, June 2nd, 2006

Festivaliai. Faktas, kad rengiamas festivalis, skirtas vienam mediumui – fotografijai, kvestionuoja parodos, festivalio ar kito meno renginio kuravimo metodologij?. Meno k?rini? sub?rimo ? vien? viet? priežastys ir tikslai b?na skirtingi: parodyti kas geriausio turima savos šalies šiuolaikiniame mene (Nacionaliniai paviljonai Tarptautin?je meno bienal?je Venecijoje), pristatyti naujausius pasiekimus ir tendencijas tam tikroje meno sferoje (pvz. elektroniniame ir skaitmeniniame mene „Ars Electronica“ festivalyje Austrijoje) pristatyti meno k?rinius rinkai bei atrasti naujus debiutus (tai ?vairios kolekcionieri? ar galerist? m?gstamos meno mug?s) ar išspr?sti tam tikros temos problem? (Baltijos tarptautinio meno trienal? Vilniuje). Šie pavyzdžiai iliustruoja fakt?, dažnai pasitaikant? plataus masto meno renginiuose tiek istorin?je, tiek šiuolaikin?je plotm?je. Tad ar daug dar yra tarptautini? garsi? meno rengini?, skirt? tik vienam mediumui –  tapybai, performansui ar videomenui?

  (more…)

parodos pavadinimas: ieškomas

Wednesday, May 3rd, 2006

Galutinis parodos pavadinimas atsiras visos bendruomen?s pastangomis. Galima si?lyti visiems savo pavadinimus ir motyvuoti kod?l jie atrodo tinkamiausi šiai parodai. Rugs?j? kartu perži?r?sime visus si?lymus, komentarus, gin?us ir diskusijas ir išrinksime labiausiai tinkant?.