Archive for the ‘generatyvumas’ Category

Erdv?s dalybos: “Keistos Tiesos”

Sunday, September 24th, 2006

galerijos_erdves_keistos-ti.jpg Atrodo, jog jau laikas galerijos erdv?s dalybomss.?dedu galerijos plan? su pažym?ta vieta,  kurios man reik?t?. Gintarai, parašyk, ar sugeb?sim susidraugaut ant tos pa?ios sienos. Tavo nuotraukos su mano tekstais netur?t? susipykt,  manau. Projekcija gali užimti apie 2,5 X 2 m. Jeigu ši vieta nepasiteisins- t.y., jei videoprojekcija nesimatys esant ?prastam sal?s apšvietimui,  tuomet teks j? talpinti ? tamsiausi? kamp?- j? taip pat pažym?jau plane.

(more…)

Sharing space: “Strange Statements”

Sunday, September 24th, 2006

galerijos_erdves2.jpg

It seems that the time has already come for the division of gallery space. I upload the gallery plan with the marked space that I would need. Gintaras, tell me if we will be able to share the same wall. I guess your photographs should not conflict with my texts. The projection might take up about 2,5×2 meters. If this location proves to be inadequate – i.e. if the projection will be hard to see in the usual lightning of the gallery – then it will have to be placed in the darkest corner (I have marked it in the plan as well).

Keistos Tiesos

Tuesday, August 8th, 2006

Sveiki, gerbiamieji. Šiuo metu kuriu projekt?, kuris tur?t? funkcionuoti miesto erdv?je kaip vieši tekstai. Jo turinys- tai mano sukurto algoritmo generuojami sakiniai, kuri? dalys nuolat kei?iasi kas tam tikr? laiko tarp?. Sakinio dalys parenkamos atsitiktinai iš jau duot? masyv?. Rezultatas- t?kstan?iai to paties sakinio kombinacij?, kuri? semantika skirtinga. Parenkant žodyn? istaliacija gali rasti atitinkam? santyk? su erdve, kurioje vyksta eksponavimas (eksponavimui pasitelkiami video projektoriai, monitoriai, švieslent?s). Tokie tekstai turi begales interpretavimo variant? ir sukonstruoti taip, kad sukelt? bent "minties judes?", kadangi yra provokatyv?s, vienaip, ar kitaip aktual?s. Bandau išnaudoti terp?, kurioje jau gerokai padirb?jo Jeny Holzer, Martin Firell.

Gali b?ti, jog aprašymas kiek miglotas, ta?iau patikslinimams visuomet yra komentarai.