Archive for the ‘laikiškumas’ Category

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

Mito dekonstrukcija

Saturday, July 29th, 2006

6h_4_11_sumazintas.jpg Man postfotografijos kontekste ?domiausia mito dekonstrukcijos id?a ir praktika. Šiuo atveju renkuosi populiariausi? ir nekvestionuojam? mit? "Fotografija – akimirkos menas". Trukm?s "pažeidimui" paprastai pasirenkamos video priemon?s, tuo tarpu aš si?lau suklastoti pa?i? fotografij?. Fotografuojamas tas pats kadras [per 6 valandas padaromos 24 tos pa?ios vietos fotografijos], po to jos sukeliamos ? vien? vaizdin?, taip fotografijoje 6 valandos sutankinamos iki akimirkos…

Myth deconstruction

Saturday, July 29th, 2006

6h_4_11_sumazintas.jpgIn the context of postphotography, I am mostly interested in the idea and practice of myth deconstruction. In this case, I choose the most popular and unquestionable myth that “photography is the art of the instant”. Video means are usually employed for “violating” the duration, while I offer to fake the photograph itself. The same frame is shot [24 photographs of the same place are taken over the course of 6 hours], then they are merged into one image, thus 6 hours are condensed into one instant in the resulting photograph.