Archive for the ‘diskusijos’ Category

išleistas leidinys “Galerijos žurnalas”

Saturday, October 18th, 2008

Išleistas angl?-lietuvi? kalba 56 psl. leidinys “Galerijos žurnalas”. J? galite parsisi?sti PDF formatu (~8 MB) , o spausdint? versij? rasti NDG informacijos centre, “Prospekto” galerijoje (Gedimino pr. 43) bei per draugus. Leidinyje rasite meninink? pasi?lymus ir projektus dirbtuvi? tema. Leidinyje taip pat su vizualia ir tekstine medžiaga „dalyvauja“ buvusios, b?simos ir esamos meninink? iniciatyvos ir meninink? valdomos erdv?s. Leidinys ieško atsakym? ? klausim?, kas yra galerija, kaip veikia saviorganizacija meno scenoje ir kokios jos apraiškos Lietuvoje pastaraisiais penkeriais metais.

k?rybin?s dirbtuv?s “Galerijos akademija”

Friday, August 29th, 2008

Kvie?iame dalyvauti menininkus naujame projekte – k?rybin?se dirbtuv?se "Galerijos akademija". Jos vyks rugs?jo 25-27. Registracija iki rugs?jo 15 d. Daugiau www.3xposition.lt/galerijosakademija

komentar? komentarai: tolimesn?s diskusijos

Friday, February 9th, 2007

Savaitraštyje "Nemunas" toliau prasit?s? diskusijos apie parod? ir pa?i? posfotografij?. Išspausdinti net 6 tekstai. Pateikiame nuorodas ? radikalias, emocianalias, kritiškas, karštas, o kartais ir ne visai etiškas mintis, išreikštas vyresni?j? fotomeninink? ir jaun?j? menotyrinink?:

Ar postfotografijos karalius neliks nuogas?

Saturday, December 23rd, 2006

Tokiu nuotaikingu klausimu antrašt?je prasideda publicisto Sigito Krivicko (pirm?kart girdintiems ši? pavard? si?lau perži?r?ti jo dosj?) straipsnis apie parodos "komentarai@3xposition.lt" uždarym? ir diskusij? apie pa?i? parod? ir žurnal? "Postfotografija". Met? pabaigai labai tinkantis smagus komentar? rinkinys, kuris atskleidžia ?vairiapus? poži?r? ? postfotografij?. Galime pad?koti "senajam niurzgliui" (taip autorius kartais ?vardija save ar savo kartos kolegas) už tok? graž? postfotografijos met? rengini? final?. Straipsnis buvo publikuotas "Nemune" 2006 12 14.

pokalbis apie kuratoryst?

Thursday, November 16th, 2006

Sveika, 3Xpozicija bendruomene, Šiuo metu ruošiu pokalbi? su Lietuvos šiuolaikin?s dail?s parod? kuratoriais knygel?, kurioje bus publikuojami mano surinkti interviu su daugiau nei 20 ?vairi? kart? Lietuvos parod? kuratori?. 3Xpozicija pasirinkau kaip svarb? jaun?j? meninink? ir kuratori? inicijuot? projekt?, kuriame išbandomas netradicinis Lietuvos kontekste kuratoryst?s modelis. Nor??iau su jumis padiskutuoti apie tai, koks (more…)

Diskusijoje dalyvavo per 40 žmoni?

Monday, November 13th, 2006

Sprend?me egzistencinius klausimus, nes kai kuriems LFS nariams kilo klausim? "ar tai paroda" ir "kur ?ia fotografija, jei aš matau tekst??" Parodoje dalyvaujantys menininkai buvo išvadinti turintys" pras?iokišk? skon?", ta?iau gal? gale diskusija tapo konstruktyvesn?. Prad?jom diskutuoti apie vieš?j? kuravim?, jo ?tak? parodai ir nagrin?ti jaun? meninink? ir erdvi? tr?kum? Lietuvoje.
diskusija_komentarai.jpg

parodos uždarymas ir diskusija “Komentarai fotografijai ir tarpdiscipliniškumui”

Wednesday, November 8th, 2006

Visi kvie?iami penktadien? (lapkri?io 11 d.) 16 val. ? diskusij? ir žurnalo "Postfotografija" pristatym? "Prospekto" galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilniuje). 

Diskusijoje bus trumpai pristatomos zurnale nagrinejamos temos bei keliami sie klausimai:

(more…)