Archive for the ‘tematikos’ Category

photo/carto/historio/graphy is starting up

Saturday, August 4th, 2007

 The second project called "Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives" (working title "photo/carto/historio/graphy") is starting up. It comprises of two exhibitions, a weblog and a book which acts both as a catalogue of the exhibitions and as a wider context (reader) for the project. The community of curators, artists, architects and designers are developing maps and objects for the exhibition which is going to be launched in December 2007. More information in English is coming soon.

erozija + fotografija = postfotografija?

Sunday, December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti (more…)

ECHO@3XPOZICIJA.lt

Friday, October 20th, 2006

Sveika, bendruomene. Kaip punšas?

Turiu pasi?lym? daryti aid? 3xpozicijoje- publikuoti atsiliepimus, arba nuorodas ? vertus d?mesio komentarus apie parod?. Gal pavykt? nesunkiai kolaboruotis tokiam veiksmui, kuris iš esm?s t?ra Copy-Paste. Kiek gird?jau, vertinimai iš ties? kontraversiški, o tai labai neprastai. Panaudosiu kažkada Tarpdisciplininio Meno K?r?j? S?jungos puslapyje publikuotame straipsnyje panaudot? išsireiškim?- "jaunosios kartos nuojauta ore".

Erdv?s dalybos: “Keistos Tiesos”

Sunday, September 24th, 2006

galerijos_erdves_keistos-ti.jpg Atrodo, jog jau laikas galerijos erdv?s dalybomss.?dedu galerijos plan? su pažym?ta vieta,  kurios man reik?t?. Gintarai, parašyk, ar sugeb?sim susidraugaut ant tos pa?ios sienos. Tavo nuotraukos su mano tekstais netur?t? susipykt,  manau. Projekcija gali užimti apie 2,5 X 2 m. Jeigu ši vieta nepasiteisins- t.y., jei videoprojekcija nesimatys esant ?prastam sal?s apšvietimui,  tuomet teks j? talpinti ? tamsiausi? kamp?- j? taip pat pažym?jau plane.

(more…)

Sharing space: “Strange Statements”

Sunday, September 24th, 2006

galerijos_erdves2.jpg

It seems that the time has already come for the division of gallery space. I upload the gallery plan with the marked space that I would need. Gintaras, tell me if we will be able to share the same wall. I guess your photographs should not conflict with my texts. The projection might take up about 2,5×2 meters. If this location proves to be inadequate – i.e. if the projection will be hard to see in the usual lightning of the gallery – then it will have to be placed in the darkest corner (I have marked it in the plan as well).

pirmoje parodoje dalyvaujantys menininkai

Wednesday, September 20th, 2006

Pasibaigus darb? si?lymo ir atrinkimo laikui skelbiame pirmoje parodoje dalyvausian?i? meninink? s?raš?. Planuojama, kad projektas bus t?stinis, tad ir toliau galima si?lyti ar pl?toti esamus k?rinius, nes yra galimyb? juos parodyti kitoje galerijoje 2007 m. užsienyje. Menininkai ir j? k?riniai buvo atrinkti pagal j? atitikim? parodos temai, atlikimo profesionalum? ir išbaigtum? bei aktyv? dalyvavim? 3xposition.lt el. dienoraštyje. Atranka buvo atlikta 3xposition.lt bendruomen?s internete ir gyvame susitikime rugpj??io 31 d. bei projekto iniciatori? Tado Šar?no ir Vytauto Michelkevi?iaus. Atrinkimui ?takos tur?jo ir meninink? geb?jimas argumentuoti savo id?jas tiek komentaruose el. dienoraštyje, tiek gyvai.

(more…)

iš ar?iau

Monday, August 28th, 2006

moteris_irakas.jpg Erdv?s, kurios yra tolimos ir suvokiamos tik per tarpininkus (šiame darbe tai-žiniasklaida), kuria m?s? pasamon?je iliuzij?. Irakas, Iranas ir visos kitos kariaujan?ios tautos pritraukia viso pasaulio d?mes?, daugyb? informacijos pasiekia mus, apie ten vykstan?ius ?vykius ir išpuolius. (more…)

rugpj??io 31 d. susitinkame aptarti b?simos parodos

Friday, August 25th, 2006

Nenumaldomai art?ja parodos atidarymas (spalio 18 d.) ir id?j?/darb? eskiz? (rugs?jo 1 d.) bei galutini? darb? parodai pristatymas (rugs?jo 15 d.). Manome, kad b?t? smagu jus visus susitikti gyvai ir padiskutuoti apie darb? id?jas, j? realizavimo galimybes, parod?, men? ir gyvenim?.
(more…)

the bat project

Saturday, August 12th, 2006

a lot of walking in two cities. a bat-shaped labyrinth. the transplantation of the city’s sounds. even if you record something in one place, you drop it in the other. an invalid www link on the CD cover. representation form is left to the curator’s decision.More about the project http://www.bumstein.com/art/thebat_description.html

the bat project

Saturday, August 12th, 2006

daug vaiksciojimo po du miestus. siksnosparnio formos labirintas. miesto garso transplantacija. jei ka ir irasei vienoje vietoje- droppini kitoje. neveikiantis www linkas ant CD virselio. kuratoriaus pasirinkimui palikta reprezentazijos forma.

http://www.bumstein.com/art/thebat_description.html