Apie sport?

Turiu mint?, kad šiai parodai galima b?t? padaryti k?rin? / antropologin? tyrim? / dar kažk? apie foto-sportininkus ar kaip ?ia tai pavadinti. Turiu aš omenyje tokius socialinius reiškinius kaip pavyzdžiui fotomaratonas. Per tokio reiškinio tyrim? manau galima atskleisti tam tikrus pla?iai paplitusius fotografinio m?stymo ir fotografijos medijos suvokimo algoritmus. Mane asmeniškai domina tas potraukis ? kiekyb?, kuris ten atsiskleidžia.

Svarbu, kad tai n?ra koks nors autentiškas lietuviškas folkloras. Tokie dalykai praktikuojami ir kitose šalyse. Pavyzdžiui vienas draugas iš Dresdeno pasakojo apie kažk? panašaus savam mieste, kita draug? studijuodama Suomijoj dalyvavo Photo-ralyje. Jeigu foto maratonas gal?t? b?ti priskirtas "lengvajai medij? atletikai" tai gal yra koki? "sunkiosios atletikos" pavyzdži?? O gal net komandini? žaidim??

Kvie?iu pasidalinti savo apm?stymais šia tema. Ties? sakant ieškau žmogaus (ar žmoni?), kuriam b?t? ?domu kartu pavystyti šit? id?j?, nes vienas nesusitvarkysiu. Fotomaratono Vilniuje metu busiu išvyk?s, o ten kaip tik liesis gausi medžiaga. Pavyzdžiui galima b?t? padokumentuoti t? veiksm? euro-sporto stilistika ir pasirankioti galim? personaž?. ?ia dar toli iki galutin?s koncepcijos, bet galima pasinaudoti šia erdve, kad ta koncepcija išsivystyt?.    

3 Responses to “Apie sport?”

 1. vytautas michelkevi?ius says:

  gal ir nieko id?ja, bet tuomet reikt? keleto video bei foto dokumentatori?, kurie filmuot? ir fotografuot? vis? fotomaratono proces?; viskas vyks liepos 1 dien? Vilniuje.

 2. Karolis says:

  jeigu kalbant apie sport?, tai mano galva yra tokie bendri d?sniai – tai yra taisykl?s ir nugal?tojai. dar kartais yra (arba v?liau atsiranda) profesionalumo kriterijus. šiaip atrodo, kad daugelis veiklos sri?i? potencialiai gali b?ti sportu, bet dar manau labai svarbus aspektas yra ži?r?jimo malonumas / reginio buvimas. na, gal dar yra tas “sportiškumo” priimtinumo klausimas, nes galb?t pvz. katalikams but? nepriimtinas rožan?iaus kalb?jimo maratonas ir pan.
  beje, d?l fotografijos, tai ?ia silpniausia vieta yra su reginiu, nes paprastai sporte reginys neatsiejamas nuo proceso. šiuo atveju procesas individualus, nevizualus, ir šiaip gana ?prastas,
  šiuo atveju perepektyva lyg ir gal?t? b?ti rezultatuose, ta?iau šia prasme, šioje vietoje, yra dail?s akademija su savo nepakartojamomis perži?romis.
  jei paži?r?jus ? šal?, tai pvz. šokis (kurio prigimtis mano supratimu yra tarp ritualo/ pramogos/ meno) tapo ir sporto dalimi (sportiniai šokiai, dailusis ?iuožimas). šiuo atveju tokia sekm? manau neatsiejama nuo šokio procesualumo.

  o jei apie fotografij? ir sport?, tai ?ia yra tas momentiškumo momentas (laikas -> greitis -> sportas).

  beje, jau tiek pasakius, man kažkaip atrodo, kad
  s?lyginai yra tarsi 2 grup?s: intravertiškasis ir ekstravertiškasis sportas (dalyvis/ži?rovas). ir jeigu žvelgti ? s?žininguosius kraštutinumus, tai pirmieji gali likti visiškais anonimais (oreantacinis begimas), antrieji, gi tur?tu save eksponuoti ir skleisti (pvz. varžybos “galva ? sien?”).
  ir šioje vietoje didysis sportas yra stadioninis. v?liau, atsiradus televizijai prad?jo skleistis tokios sporto šakos kaip slidin?jimas arba tarkimm ralis (kaip dabar atrodo paryžius-dakaras). šiuo atveju kita medija (pvz. tv transliacija) veikia kaip ramentas, kuris ir sukuria regin?.

  o jeigu apie konkret? reiškin?:
  fotomaratonas kaip pseudopretenzija fotografavim? paversti sportu, virstanti intravertiška pramoga.
  arba kitaip sakant, kaip intravertiška pramoga su pretenzija ? regin?/sport?.

 3. gintaras says:

  tavo pastaruosiuose video darbuose sportinis rezultatas / pasiekimas atitinka ir video darbo (k?rinio), sukurto sportuojant, rezultat?. Panašu ir ?ia – fotomaratonai smarkiai kontekstualizuoja pati k?rybin? proces?, o rezultatas suvokiamas taip pat specifiškai – vietoje skaitmenin?s rezultat? išraiškos gauname… estetin?… ir pergaling? / ne

  ta?iau fotografij? vert? atrodo tur?t? b?ti pažeista, juk svarbiau kaip ir kur viskas vyko (ir kiek laiko tur?jo dalyvis). Maratono metu gauta nuotrauka veikia kaip subjektyvi vyksmo dokumentacija (reakcija), artefaktas.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.