iš ar?iau

moteris_irakas.jpg Erdv?s, kurios yra tolimos ir suvokiamos tik per tarpininkus (šiame darbe tai-žiniasklaida), kuria m?s? pasamon?je iliuzij?. Irakas, Iranas ir visos kitos kariaujan?ios tautos pritraukia viso pasaulio d?mes?, daugyb? informacijos pasiekia mus, apie ten vykstan?ius ?vykius ir išpuolius. Ta?iau, steb?dama informacijos sraut?, pasteb?jau, kad informacijos šaltiniai dažniau r?pinasi savo reitingais ir labai dažnai, matydami tokia gaus? nelaimi?, ima manipuliuoti m?s? jausmais, išsirinkdami sensacingus ?vykius ir tuos tolimus žmones paversdami sensacingais skai?iais. Šio mano darbo tikslas buvo paži?reti iš ar?iau. Laikraš?i? nuotraukuose pasirinkau antraplanius žmones, kurie ir yra tikrasis d?mesio centras.

Darbas yra padarytas ant laikraštinio popieriaus, atitinkantis "Vakaro žini?" dienraš?io format?, cianotipijos b?du. Moters, vyro ir vaiko atvaizdus bandžiau pavaizduoti kaip simbolius žmoni?, kuriems tenka patirti karo artum?ir kuriuos galima steb?ti tik iš toli.

00_irakas.jpgvyras_irakas.jpg vaikas_irakas.jpg

2 Responses to “iš ar?iau”

  1. lina says:

    nežinau, kiek šiuo atveju svarbu, bet neseniai perskai?iau tok? fakt?, kad pasaulini? kar? metais laikraš?iai savo naujienas iliustruodavo tomis pa?iomis nuotraukomis: subombarduotam vienam ar kitam miestui atstovaudavo ta pati fotografija; taigi ?ia fotografija funkcionavo ne kaip pa?ios konkre?iosios tikrov?s reprezentantas, bet kaip tam tikra abstrakcija, universumas ar kaip ?ia pavadinus. ?domiausia, kad jos taip nereprezentuodamos tikrov?s, apie kuri? kalbama straipsnyje (nes nuotraukose – ne ta konkreti erdv? ar ?vykis), vis tiek kuo tikriausiai j? reprezentuoja, kadangi skaitytojas jas suvokia kaip tokias.

  2. rtrs says:

    linos nuoroda i pasaulini? kar? meto abstrahuotas iliustracijas papildyciau tokia egzotiska nuoroda http://www.delfi.lt

    :)))

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.