fotografija po postfotografijos

March 2nd, 2007

geltona_linija.jpgK? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" (iš ciklo "Geltona linija") iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalias kasdienybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

fotografija po postfotografijos

February 28th, 2007

K? veikia toliau keletas parodoje "komentarai@3xposition.lt" dalyvavusi? meninink? galite pasiži?r?ti ŠMC vykstan?ioje parodoje "Aš, tu ir kiti kadrai" iki kovo 18 dienos. ?ia vieni menininkai toliau eksperimentuoja su savo bendramin?iais, ta?iau dauguma dalyvaujan?i? – kitamin?iai – grimsta ? fotografines iliuzijas bei banalybes. Kritišk? Monikos Krikštopaityt?s apžvalg? rasite "7 meno dienose ".

paroda “komentarai@3xposition.lt” Kaliningrade

February 27th, 2007

Parodos "komentarai@3xposition.lt" videodokumentacija buvo rodyta bienal?je "Photomania 2007" nuo vasario 15 dienos. Ji vyko Rusijos valstybinio šiuolaikinio meno centro filiale Kaliningrade (NCAA ). Šiais metais bienal?s tema buvo "Photofobia", kuri perm?st? fotografijos transformacijas šiuolaikiniame mene bei baimes "prilipti" prie galerij? sien?, kai naujosios medijos suteikia aib? kit? galimybi?. Videofilm? (8 min 20 sek.) suk?r? Akvil? Anglickait?. [youtube]o9lybn8JcWM[/youtube]

komentar? komentarai: tolimesn?s diskusijos

February 9th, 2007

Savaitraštyje "Nemunas" toliau prasit?s? diskusijos apie parod? ir pa?i? posfotografij?. Išspausdinti net 6 tekstai. Pateikiame nuorodas ? radikalias, emocianalias, kritiškas, karštas, o kartais ir ne visai etiškas mintis, išreikštas vyresni?j? fotomeninink? ir jaun?j? menotyrinink?:

Ar postfotografijos karalius neliks nuogas?

December 23rd, 2006

Tokiu nuotaikingu klausimu antrašt?je prasideda publicisto Sigito Krivicko (pirm?kart girdintiems ši? pavard? si?lau perži?r?ti jo dosj?) straipsnis apie parodos "komentarai@3xposition.lt" uždarym? ir diskusij? apie pa?i? parod? ir žurnal? "Postfotografija". Met? pabaigai labai tinkantis smagus komentar? rinkinys, kuris atskleidžia ?vairiapus? poži?r? ? postfotografij?. Galime pad?koti "senajam niurzgliui" (taip autorius kartais ?vardija save ar savo kartos kolegas) už tok? graž? postfotografijos met? rengini? final?. Straipsnis buvo publikuotas "Nemune" 2006 12 14.

erozija + fotografija = postfotografija?

December 3rd, 2006

magruder.jpgPenktadien? (12.01) Klaip?doje net keturi? parod? atidarymais baig?si t?stinis projektas "Erozija", kuris siek? perm?styti fotografijos pad?t? šiuolaikin?je kult?roje. Vienos parodos leido akivaizdžiai traktuoti erozijos poveik? fotografijai ir konstatuoti postfotografijos er?, tuo tarpu kitu parodos tiesiog pristat? šiuolaikin?s fotografijos strategijas. Vakaro ?vykiu buvo tarptautin?s parodos atidarymas, o jam nenusileido kolaboracinis Gintaro Didžiapetrio, Agn?s Kasilovskos, Jurgitos Remeikyt?s projektas . Daugiau apie parodas galite pasiskaityti Read the rest of this entry »

pokalbis apie kuratoryst?

November 16th, 2006

Sveika, 3Xpozicija bendruomene, Šiuo metu ruošiu pokalbi? su Lietuvos šiuolaikin?s dail?s parod? kuratoriais knygel?, kurioje bus publikuojami mano surinkti interviu su daugiau nei 20 ?vairi? kart? Lietuvos parod? kuratori?. 3Xpozicija pasirinkau kaip svarb? jaun?j? meninink? ir kuratori? inicijuot? projekt?, kuriame išbandomas netradicinis Lietuvos kontekste kuratoryst?s modelis. Nor??iau su jumis padiskutuoti apie tai, koks Read the rest of this entry »

Diskusijoje dalyvavo per 40 žmoni?

November 13th, 2006

Sprend?me egzistencinius klausimus, nes kai kuriems LFS nariams kilo klausim? "ar tai paroda" ir "kur ?ia fotografija, jei aš matau tekst??" Parodoje dalyvaujantys menininkai buvo išvadinti turintys" pras?iokišk? skon?", ta?iau gal? gale diskusija tapo konstruktyvesn?. Prad?jom diskutuoti apie vieš?j? kuravim?, jo ?tak? parodai ir nagrin?ti jaun? meninink? ir erdvi? tr?kum? Lietuvoje.
diskusija_komentarai.jpg

parodos uždarymas ir diskusija “Komentarai fotografijai ir tarpdiscipliniškumui”

November 8th, 2006

Visi kvie?iami penktadien? (lapkri?io 11 d.) 16 val. ? diskusij? ir žurnalo "Postfotografija" pristatym? "Prospekto" galerijoje (Gedimino pr. 43, Vilniuje). 

Diskusijoje bus trumpai pristatomos zurnale nagrinejamos temos bei keliami sie klausimai:

Read the rest of this entry »

parodos video dokumentacija

November 5th, 2006

[youtube]RJFSoPEj9Zc[/youtube]